spirituele transparantie

Het pad van de spirituele ziel

Spirituele dienstbaarheid in het Aquariustijdperk.
De universele spirituele weg door toegewijde
groepssamenwerking vervat in een aantal stellingen over
de spirituele Ziel en het pad van de Ziel.

Welkom!

Deze website gaat over spirituele dienstbaarheid in het Aquariustijdperk; het volgen van de universele spirituele weg door toegewijde groepssamenwerking.

Minder is Meer.

De basis van spirituele dienstbaarheid is het gegeven dat elke Ziel zowel een individuele schakel is in een groter Zielen geheel, -het veld van alle Zielen van alle mensen, de Over-Ziel-, als dat de individuele Ziel en de Over-Ziel één en dezelfde zijn!

De Ziel is het meest transcendente, universele en onpersoonlijke ‘deel’ van ons wezen. Elk mens heeft een Ziel, maar slechts weinig mensen hebben contact met hun Ziel. Spirituele ontwikkeling dient om weer in een innig contact met onze Ziel te komen; het is uiteindelijk de Ziel die de directe oorzaak is van ons bestaan en het is ook de Ziel die in essentie het Pad volgt.

Wat zich tussen 'hemel en aarde' of aan gene zijde bevindt, is in wezen een onontdekt gebied. Onze vooronderstellingen over dit veld zijn gebaseerd op persoonlijke spirituele overtuigingen en persoonlijke interpretaties van al onze eigen ESP-ervaringen of die van anderen. Welbeschouwd zijn onstoffelijke ervaringen zeer persoonlijk en in principe nergens aan te refereren in de fysieke realiteit en voor veel mensen zijn dit ook de redenen waarom zij ons zo fascineren!

Wat we feitelijk over dit onzichtbare veld 'weten' is zo goed als niets. Dankzij -online- wereldwijde toegewijde spirituele groepsactiviteiten, hebben we wel een aantal diepgaande inzichten gekregen over het Pad van de spirituele Ziel, de Individuele Ziel en de Over-Ziel, dit is het Ziele-Veld van alle mensen.

De Geest onthult Zichzelf en demonstreert Zijn/Haar ultiem subtiel energetische functionaliteit tussen Zielen die toegewijd zijn om het pad van de Ziel in groepsformatie te volgen; dit is de specifieke spiritualiteit van de Ziel in het Waterman tijdperk en dient de gehele mensheid.

Op onze site zijn die inzichten over de Ziel vervat in spirituele stellingen.

In een bij deze site behorend blog (how2proceedspiritualenlightenment.com) wordt maandelijks dieper in gegaan op Spirituele Dienstbaarheid van de Ziel.

***

Het Pad

De universele Ziel is ongebonden aan tijd en ruimte en dit gegeven heeft twee essentiële en verstrekkende spirituele implicaties:

Al onze onstoffelijke, transcendente, mystieke, religieuze, en spirituele ervaringen zijn persoonlijk en vinden plaats in onze microkosmos. De microkosmos is een individueel gepersonaliseerd universum. ‘Gene zijde’ bevindt zich in onze microkosmos en astrale reizen worden in de microkosmos gemaakt.

Het bewandelen van het Pad van de Ziel stelt Zielen in staat zich energetisch op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te functioneren als EEN grotere Ziel-entiteit. Spirituele Dienstbaarheid in wereldomvattende groepsformatie biedt ongekende mogelijkheden tot zowel individuele als spirituele groepstransformaties en bevrijding van de Ziel.

*

Spirituele stellingnames over de Ziel en het Pad van de Ziel.

Het Pad van de Ziel

Het Pad van de Ziel is universeel.

Het Pad van de Ziel is gericht op de bevrijding van de Ziel van aantrekkende zwaartekrachten van een energetisch Matrix web door middel van het bestendig verwerven van innerlijke stilte en innerlijke leegte en een focus op de universele Geest.

De Maatschappij (de Matrix of de Wereld) en de Schepping zijn twee verschillende zaken. De Matrix is een door mensen gecreëerde en gecultiveerde leefwereld; in energetische zin is zij tot stand gekomen door, en geladen met -uitsluitend- menselijke concepten (gedachten en beelden). De Matrix zit in de mens tot op de diepste psychologische lagen. Waar de mens komt is de Matrix; zij bevindt zich overal, op alle continenten.

De Matrix is een voorwaardelijke leef omgeving. Het geladen energetische ‘web’ van de Matrix bevat allerlei onuitgesproken afspraken, normen en waarden vanuit met name religie en spiritualiteit die geldig zijn in een bepaalde cultuur en in een bepaalde tijd en waarvan alle mensen veronderstelt worden zich aan te houden en elkaar aan die afspraken te helpen herinneren. Het web is onzichtbaar maar vormt in energetische zin een onmiskenbare ‘greep’ op de Ziel door onze bestendige focus op die Matrix realiteit.

Het Pad van de Ziel is de laatste fase in een proces van universalisering van de energetische persoonlijke inhouden van de microkosmos en is een zuiver innerlijke ‘persoonlijkheid–Ziel’ aangelegenheid.

De laatste fase van het proces van universalisering bestaat uit het oplossen en passeren van de laatste hindernis die een volledige her-verbinding met de Ziel in de weg staat; het kunstmatige Ego.

Het kunstmatige Ego bestaat uit één of meer innerlijke ‘beelden’, Archetypen, met een voor ons diepgaande emotioneel beladen betekenis en bevindt zich diep in het prehistorische deel van onze psyche.

Identificatie met het kunstmatige Ego is de diepste verankering met het Matrix veld.

Geestelijke Verlichting is een staat van verruimd bewustzijn van het zelf in zowel overdag als ’s nachts en stelt in staat het Pad van de Ziel te vervolgen.

Het volgen van het Pad van de Ziel activeert de innerlijke intuïtieve zintuigen en opent innerlijke communicatieve telepathische kanalen.

Incarnatie, de indaling van de Ziel in het fysieke lichaam, is geen eenmalige gebeurtenis (geboorte). Incarnatie is een voortgaand proces van energetische aantrekking en assimilatie en leidt van zuiver subtiele energie, een gedachte, tot een manifestatie in fysieke vorm. Het Pad van de Ziel is een uiterst creatief proces van continue transcendent energetische incarnatie.

***

Ziel kwaliteiten

De transcendente (onstoffelijke) kwaliteiten van de universele Ziel:

De Ziel is een uiterst subtiel energetisch levensveld en is het meest onpersoonlijke (= meest universele) en transcendente deel van ons totale wezen.

De Ziel heeft geen zelfbewustzijn. Ziel bewustzijn is een verruimd bewustzijn en verruimde waarneming van de op de Ziel gerichte micro-kosmische persoonlijkheid en kan zich uitbreiden tot op wereldwijde schaal.

De intuïtieve zintuigen waarmee we “helder” waarnemen, zijn de zintuigen van de Ziel. Intuïtieve zintuigen zijn de communicatieve middelen tussen de Ziel en de persoonlijkheid. De waarnemingen zijn onmiddellijk en gaan via het hartcentrum. (Het bewustzijn in) het hartcentrum is het punt van verbinding met (het bewustzijn van) de Ziel. De intuïtieve zintuigen zijn: innerlijk horen, -zien, -voelen, -weten, -proeven en -ruiken.

Ziel kwaliteiten komen tot leven door Universele Spirituele Levensenergie.

Universele Levensenergie is in en om alles dat er is en in alles dat leeft en beweegt. Het is een ultiem subtiele vorm van elektriciteit en heeft drie specifieke kwaliteiten:

Leven onderhoudende en genezende kwaliteiten binnen het energetische chakra systeem van het fysieke lichaam.

Initiërende kwaliteiten. Universele Levensenergie initieert Spirituele Levensenergie. Deze initiatie kan ervaren worden als een moment van Geestelijke Verlichting; onmiddellijk inzicht en begrip.

Geleidende kwaliteiten. Spirituele Levensenergie geleidt innerlijke intuïtieve communicatie zoals, Intuïtie en Telepathie.

***

De Over-Ziel

Het Geheel is meer dan de som der delen; de “Over-Ziel” of het Groepsveld:

De individuele Ziel en de Groepsziel zijn een en hetzelfde energetische Groepsveld. Binnen de Spirituele Eenheid van de Groepsziel vormt de individuele Ziel een soevereine entiteit; bewust van Ziel-bewustzijn en zich er bewust van, een individueel, echter volledig energetisch geïntegreerd deel (Ziel veld) van het Groepsveld te zijn.

Intuïtieve communicatie -telepathie- is een uitsluitend innerlijke -Ziel-communicatie.

Telepathische communicatie tussen Zielen is een uitdrukking van de Spirituele Eenheid. Het is spontaan, onmiddellijk, onvoorwaardelijk en onpersoonlijk en stroomt door genegenheid en vanuit vrijheid en individualiteit.

Telepathische communicatie tussen Zielen komt voort uit de voortgaande her-verbinding met onze eigen Ziel en is een natuurlijke ontwikkeling; telepathische Inter-Ziel communicatie kan niet afgedwongen of gecultiveerd worden.

Wereldwijde telepathische communicatie tussen Zielen die zich op zeer grote fysieke afstand van elkaar bevinden, speelt zich af in het universele energetische Groepsveld van Spirituele Eenheid dat zich buiten het Matrix web bevindt.

Het Groepsveld bevindt zich vlak achter de Matrix realiteit en heeft altijd al bestaan. Wat nieuw is, is dat het zich door wereldwijde -online-communicatie heeft kunnen openbaren.

Het Groepsveld is intuïtief (telepathisch) waar te nemen als een krachtig dynamisch transcendent energetisch Veld. Energetische overgave aan -, en bewuste samenwerking in en met de werkzaamheid van het Veld stelt de Ziel in staat om tot volledige bevrijding van het Matrix veld te komen.

***

Over

De informatie op deze site is een relevante samenvatting van de bevindingen van vele jaren van onderzoek naar spirituele visioenen, buitenzintuiglijke waarnemingen, ESP, en Kundalini ervaringen in relatie tot holistische en universele kwaliteiten en functies van spiritualiteit en religie.

De universele Ziel is een levende eenheid met universele eigenschappen, terwijl spiritualiteit en religie tradities zijn met hun eigen vocabulaire en eigen rituelen met elk verschillende emotionele energetische ladingen. Dit gegeven maakte het noodzakelijk nieuwe woorden en namen uit te vinden voor sommige spirituele zaken.

De doelstellingen van de online publicatie van deze informatie en maandelijkse publicatie van artikelen is:

  • zo een bijdrage te leveren aan een grotere spirituele transparantie en,
  • het bevorderen van de bewustwording van onze onstoffelijke energetische realiteit en van de onbegrensde transcendente mogelijkheden van samenwerkingsverbanden van onze Ziel in de Over-Ziel.

Meer informatie vind je op een aan deze site gerelateerd blog (zie onderstaande link) of door contact op te nemen via email:

***

Links

Link naar English blog:
how2proceedspiritualenlightenment.com

Link to English website:
universal-soul-interconnectivity.com

de nieuwe roep
De Nieuwe Roep

© spirituele transparantie - 2020